Samiu VAHAFOLAU

Samiu VAHAFOLAU
-
-
1m90 100 kg 46 ans - -

Carrière